FAMILJ PÅ SOLSTRÅLEN

Som medlemmar i Solstrålens föräldrakooperativ kommer ni under er tid hos oss få en stor inblick av det dagliga arbetet samt möjlighet att förändra och utveckla ert barns lek- och lärmiljö. Detta gör ni som föräldrar genom att ni investerar er tid på skötsel och drift utav vår förskola.

Det innebär bland annat att ni gemensamt med Solstrålens alla familjer, 1 gång per termin, storstädar lokalerna där våra barn vistas dagligen. En möjlighet att lära känna de andra familjerna på Solstrålen och tillsammans direkt ge tillbaka till barnen.

Likaså ingår föräldrarna i vårt jour- och arbetspassystem där man hjälper till i verksamheten vid några tillfällen per termin enligt schema. I gengäld får du tillfälle till att lära känna barnen, möjlighet att bidra och kunna påverka i ditt barns vardag.

Idéer och tips från samtliga medlemmar är något som värderas här på Solstrålen. Vårt fokus är att ge våra barn en så värdefull tid som möjligt och därför ges det kontinuerligt tillfällen att diskuteras och uppmärksammas nya idéer, dels i den dagliga verksamheten men även på våra föreningsmöten som sker ungefär tre gånger per termin.

Solstrålen har också flera fina traditioner som till exempel den årliga kickoffen med Solstrålens familjer och pedagoger, föräldrakvällar och sommar- och julfirande.


TILL VÅRA BARN

I Sverige tilldelas varje förskola en viss summa pengar beroende på antal barn i varje enskild verksamhet. Denna summa ska täcka kostnader gällande allt från personal till administration, underhållning av fastighet eller exempelvis städning. Detta innebär att en stor del av budgeten skulle behöva gå till sådant som inte är en del av den pedagogiska verksamheten.

Idén med Solstrålens föräldrakooperativ är att vi föräldrar tar på oss att ansvara för vissa delar utav driften för att mer resurser ska kunna användas där de gör bäst nytta – i verksamheten hos barnen och pedagogerna. Vi åtar oss exempelvis att sköta städningen, hjälpa till vid personalbortfall eller sköta förskolans ekonomi så blir det pengar över till att anställa mer personal, förbättra lek- och lärmiljön och öka kvalitén på utbildningen.

Och om vi även kan underlätta för Solstrålen, där vi föräldrar även sköter delar av administrationen, så frigörs tid som kan läggas på bättre verksamhetsplanering och mer aktivt arbete i barngruppen.

Mer specifika fördelar med just Solstrålens förskola är att föreningen har en stabil och god ekonomi. Överskottet går alltid tillbaka till verksamheten, vilket innebär att vi kan

- ständigt utveckla barnens lek-och lärmiljö
- ha en hög personaltäthet
- kontinuerligt fortbilda personal och föreningsmedlemmar samt
- åka på utflykter, teaterbesök och studiebesök

BOLAGSFORM OCH FORMALIA

Solstrålens förskola drivs som ekonomisk förening. Det innebär en verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. En ekonomisk förening ska ha stadgar, en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna, sköta bokföring, upprätta årsredovisning och hålla årsstämma.

Föreningens styrelse bär ansvar för verksamheten och kvalitén för utbildningen, men det pedagogiska ansvaret ligger hos rektor i samråd med pedagogerna.

INBLICK

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär även många andra fördelar. Förutom att du lär känna alla barn och föräldrar är du även med och påverkar barnens vardag och miljö. Du blir väl insatt i hur förskolan fungerar, både organisatoriskt men också i det dagliga arbetet hos personalen. Vi föräldrar arbetar tillsammans med personalen för en trygg och positiv miljö för våra barn vilket ger oss en stor gemenskap.

ANSVARSOMRÅDEN

Under sin tid på Solstrålen kommer man tilldelas olika ansvarsområden - exempelvis styrelsemedlem, städansvarig eller ansvarig för marknadsföringen. Allt för att få en trivsam och väl fungerande verksamhet. Även detta är ett led i att föreningens pengar främst ska vara till för barnens utbildning och så att pedagogernas förutsättningar blir de bästa för att bedriva en lustfylld, genomtänkt och varierad undervisning.

Olika ansvarsområden kräver självfallet olika mängder av tid. Som styrelsemedlem är arbetstiden något högre i och med man bär huvudmannaansvar för Solstrålen. Men under mandatperioden får man, om möjligt, ännu större inblick i verksamheten och det skapar djupare förståelse och bredare överblick för de grundläggande delarna som behövs för ditt barn på Solstrålen.


Varje termin har vi en "innestäd" och en "utefixar" dag. Det innebär att minst en förälder från varje familj samlas en dag för att gemensamt städa, fixa och förbättra förskolans lokaler och utemiljö. Ofta handlar det om att storstäda lokalerna på terminens innestäd och på utefixet att till exempel måla eller laga saker som gått sönder, kratta och rensa ogräs. Ofta kombinerar vi det med korvgrillning eller lite "after work" för alla som vill och kan.


Under läsåret tilldelas man ett föräldraschema, ca 3–4 tillfällen per termin, där man som förälder har möjlighet att vara en del av sitt barns vardag och delaktig i den utbildning de får. Tillsammans med en annan familj samt pedagoger, är man med under en halvdag och får möjlighet ta del av det fina de får uppleva, lära sig och erfara under sin förskoletid.

En dag innehåller servering av mellanmål, lek på utegården med barnen, det kanske blir sagostund i Björkrummet eller pyssel med pärlor. Dagen avslutas sedan med städning av lokalen.

Detta tillfälle har uppskattats av både barn och föräldrar då man lära känna varandra på ett nytt plan. Barnen lär känna och får träffa sina vänners föräldrar och föräldrarna skapar relationer med sina barns vänner. Framför allt blir barnen vuxenvana och utvecklar sina sociala färdigheter i möten med vuxna.


Alla familjer deltar i ett löpande jourschema som innebär att man är beredd att stötta upp i verksamheten och vid personalbortfall vikariera på vissa förutbestämda datum. Det handlar i förekommande fall som mest om en halvdag – förmiddag eller eftermiddag. Tack vare den höga personaltätheten är det ovanligt att någon faktiskt behöver rycka in för jour. 

Vid längre frånvaro tar vi in vikarier.

Vid de sällsynta tillfällen det händer, har vi vikarier som är knutna till verksamheten, införstådda med förskolans rutiner och är välbekanta för barnen. Det skapar trygghet och kontinuitet och de blir en del av barnens förskoletid.


För att få ett kooperativ att fungera väl är föräldrarna viktiga. Insatsen kommer säkert att variera över tiden, men man bör räkna med att man någon gång under sina år på Solstrålen kommer att behövas i förskolans styrelse. Styrelsearbetet varierar i intensitet beroende på vad som händer på förskolan och styrelsemöten hålls omkring var sjätte vecka. Nuvarande styrelseroller är: ordförande, sekreterare/rekryteringsansvarig, ekonomiansvarig, personalansvarig samt en ledamot.

I föreningens stadgar står det hur styrelsen ska arbeta. Styrelsen beslutar i föreningens vanliga angelägenheter mellan föreningsmötena, som även de hålls var sjätte vecka, samt för den löpande verksamheten inför årsmötet. Styrelsen redovisar löpande sitt arbete för föreningen samt pedagogerna och inhämtar både föreningsmedlemmars och pedagogers synpunkter i viktiga frågor.


När man arbetar på förskolan under sin föräldraplikt så har man också ett ansvar att utföra dagens städning inne i lokalen. När sista barnet gått hem för dagen hjälps föräldrarna åt och ser till att lokalen är i fint skick till barnen dagen efter. Städansvarig på förskolan har i överensstämmelse med pedagogerna tagit fram en manual för att hjälpa till att optimera städrutinerna.

Innestäd är ett storstädstillfälle som sker vid två gånger per läsår. En gång per termin så ser vi till att samla alla familjer på Solstrålen för att grundligt rengöra hela lokalen - exempelvis skrubbning av ytor, desinfektion av alla leksaker och avtorkning av svåråtkomliga ytor.

Detta gör att vi inte behöver anlita en kostsam städfirma och kan istället avsätta pengarna till utveckling av verksamheten.